PRIMARIA COMUNEI VIRFURILE

Judetul Arad

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

Judetul Arad
Comuna Virfurile
Primar

                                            RAPORT

                            privind starea economica, sociala si de mediu
                                    a comunei Virfurile in anul 2006

                                 Doamnelor si domnilor consilieri,

    Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
    Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin comunei.
    Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata ale comunei, In conformitate cu principiile autonomiei locale, acestea stabilesc, administreaza si utilizeaza resurse financiare proprii pentru indeplinirea competentelor si atributiilor care le revin in conditiile legii.
    Unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu.
    Autoritatile administratiei publice locale sunt Consiliul local ca si organ deliberativ si Primarul ca si organ executiv.
    In conformitate cu prevederile art. 68, alin. (l) lit. b si alin. (3) lit.a din Legea nr. 286/2006 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata si revine ca si atributie principala de a prezenta in fata d-voastra un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a comunei in anul 2006.
    In cele ce urmeaza va voi prezenta in mod succint acest raport.
    Pentru asigurarea finantarii obiectivelor propuse a se realiza in anul 2006, am actionat pentru realizarea veniturilor proprii, prin incasare de la persoanele fizice si juridice a impozitelor si taxelor locale, dupa cum urmeaza:
 • impozit cladiri persoane fizice - 21797.00 lei;
 • impozit teren intravilan persoane fizice - 10.853 lei:
 • impozit teren agricol extravilan persoane fizice - 23.155 lei;
 • impozite si taxe auto persoane fizice - 25.209 lei;
 • impozit cladiri persoane juridice - 22.189,14 lei;
 • impozit teren intravilan persoane juridice - 2.061,16 lei;
 • impozite si taxe auto persoane juridice - 7.404 lei;
 • alte impozite indirecte - 3.939 lei;
 • venituri din concesiuni si inchirieri - 7.609 lei;
 • venituri din amenzi - 6.011,00 lei.
 • Total venituri proprii - 150.552,29 lei
    La acestea se mai adauga:
 • sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei - 1.040.591 lei;
 • sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetului local - 432.689 lei;
 • cote defalcate din impozitul pe venit - 106.546 lei.
    Din aceste venituri ale bugetului local am cheltuit urmatoarele:
 • in domeniul administratiei publice locale
  • cheltuieli de personal - 277.95 lei
  • bunuri si servicii - 96.300 lei
  • cheltuieli de capital - 328.343 lei, privind reparatii interioare la sediul Primaiei.
 • pentru gospodairea si infrumusetarea localitatilor comunei
  • asfaltarea DC 41A Avram-lancu - 1,5 km - 406.071,52 lei;
  • transportul cantitatii de 9.000 tone piatra si balast pe drumurile comunei.
    Au fost efectuate lucrari de curatire santuri, imprastiat piatra pe drumuri, taierea spinilor, arbustilor si maracinilor de pe marginea drumului, repararea a doua podete in localitatea Vidra pentru care nu s-a platit decat contravaloarea materialelor.
 • in domeniul invatamantului scolar
  • igienizarea scolilor din comuna - 18.200 lei;
  • reparafia Scolii Generale Avram-Iancu;
  • reparatia capitala a Scolii Generale cu clasele I-VIII Virfurile pentru care s-a cheltuit suma de 80.000 lei
    De asemenea trebuie sa mentionez faptul ca s-a cheltuit suma de 29.979 lei pentru reparatia Caminului Cultural Lazuri.
    In ceea ce priveste protecfia mediului trebuie sa amintim ca am infiinfat serviciul public de gospodarie comunala pentru transportul gunoiului menajer din localitatea Virfurile la groapa de gunoi, de doua ori pe lung.
    Au fost achizifionate un numar de 300 pubele ecologice pentru depozitarea gunoiului, pentru care s-a cheltuit suma de 34.200,60 lei.
    Pentru iluminatul public in anul 2006 s-a platit suma de 100.728 lei, cumparandu-se cu suma de 46.302 lei si 200 Iampi pentru iluminatul public, care se vor monta in perioada imediat urmatoare.
    Populatia comunei Virfurile, la finele anului 2006, era de 3126 persoane. Trebuie sa aratam ca populafia comunei este imbatranita, cu posibilitati materiale de intretinere reduse, acordandu-se ajutoare sociale si pentru incalzirea locuintei in suma de 106.218 lei, din care 85.718 ajutoare sociale, dupa cum urmeaza:
 • 47 persoane singure cu suma de 40.051 lei;
 • 24 familii cu doua persoane cu suma de 26.884 lei;
 • 5 familii cu trei persoane cu suma de 6.703 lei;
 • 4 familii cu patru persoane cu surna de 6.256 lei;
 • 3 familii cu cinci persoane cu suma de 5.594 lei
    iar ajutorul pentru incalzirea locuintei a fost in suma de 20.500 lei.
    In prezent se depun dosare pentru acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, in conformitate cu prevederile 0.G nr.10712006, altar personae cu venituri reduse, altele decgt cele beneficiare de ajutor social.
    Am avut la finele anul 2006 in plata, ca si angajati ai Primariei, un numar de 31 asistenti personali, pentru care s-a platit suma de 169.867 lei.
    Trebuie sa precizez faptul ca, am avut in atentie asistenta sociala, promovarea valorilor familiale, a stabilitatii si a ingrijirii copiilor de catre parinti, prevenirea separarii copilului de parinti si sprijinirea familiei pentru a-si asuma responsabilitatile.
    Activitatea medicala pentru prevenirea si tratarea bolilor la cetateni s-a desfasurat in conditii foarte bune, dar va trebui sa se puna un accent mai mare in ceea ce priveste mediatizarea cresterii natalitatii.
    In ceea ce priveste protectia si promovarea drepturilor copilului, consider ca este necesar ca in conformitate cu prevederile art. 103 din Legea nr. 272/2004 sa infiintam Consiliul Comunitar Consultativ, din care sa faca parte: preoti, consilieri locali, medici, politisti, cadre didactice si intreprinzatori locali.
    In anul 2006, in cadrul comunei au desfasurat activitati economice un numar de 15 societati comerciale in care lucreaza un numar de 192 muncitori.
    Desi cultivarea terenurilor agricole si cresterea animalelor este principala preocupare a locuitorilor comunei, trebuie sa aratam ca, la finele anului 2006, productiile medii agricole la ha au fost mult sub cele din anii precedenti, este adevarat ca in cursul anului au cazut ploi abundente, dar desi au acordat subventii, terenurile agricole si, in special fanetele, nu au fost recoltate, ramanand terenuri parloaga.
    Efectivele de animale la finele anului 2006, se prezinta dupa cum urmeaza:
 • taurine - 1650 capete, din care: 1240 capete vaci si bivolite;
 • porcine - 2359 capete, din care: 170 capete scroafe de prasila;
 • ovine si caprine - 1113 capete;
 • cabaline - 313 capete.
    Desi au acordat subventii crescatorilor de animale, numarul animalelor este in descrestere datorita interdictiei producatorilor agricoli de a-si instraina animalele pe piata, precum si imposibilitatii acestora de a putea valorifica produsele de origine animala.

    Doamnelor si domnilor consilieri,
    In cursul anului 2006 au fost adoptate de catre Consiliul local al comunei Virfurile un numar de 76 hotarari, din care un numar de 52 hotarari cu caracter normativ.
    Un numar de 20 hotarari se refera la aprobarea proceselor verbale si a ordinii de zi a sedintelor ordinare si extraordinare ale consiliului local.
    Un numar de 6 hotarari se refera la adoptarea bugetului local si la rectificarea acestuia, hotarari care au fost duse la indeplinire, un numar de 2 hotarari se refera la stabilirea unor impozite si taxe locale, aprobarea scutirii de plata unor impozite si taxe locale.
    Au mai fost adoptale hotarari cu privire la gospodarirea si infrumusetarea localitatilor, aprobarea unor studii de fezabillitate.
    De asemenea au fost adoptate hotarari cu privire la aprobarea cumpararii unor bunuri, respectiv aprobarea cumpararii cladirii si a terenului aferent acestuia in care functioneaza Dispensarul medical veterinar din Virfurile si a terenului pe care se afla construite: Remiza P.S.I. si grupul social al Primariei.
    Daca hotararea cu privire la cumpararea cladirii in care functioneaza Dispensarul comunal veterinar s-a finalizat, inclusiv inscrierea in C.F. a acestuia, in ceea ce priveste cumpararea terenului pe care se afla construite anexele Primariei, la ora actuala suntem din nou in instanta cu domnul Cornea Gheorghe pentru a se constata dreptul de superficie al comunei Virfurile asupra terenului pe care sunt edificate constructiile anexe ale Primariei.
    Trebuie sa va informam ca in cursul anului 2006 nu am fost actionati in instanta de catre Institutia Prefectului judetului Arad pentru nelegalitatea unor hotarari adoptate de catre dumneavoastra.
    Consider ca, printr-o colaborare perfecta, asa cum a fost si in cursul anului 2006, vom reusi sa ne aducem contributia la schimbarea comunei Virfurile din toate punctele de vedere.

                                             PRIMAR
                                       RADU GIURGELEA